תנאי שימוש

כללי

(א) תודה שבחרת להשתמש באפליקציה. האפליקציה מתווכת בין מחפשי עבודה בחו"ל, כהגדרתם להלן, ("משתמשים") המעוניינים לקבל מידע על תנאי עבודות בחו"ל, מצד אחד, לבין מעסיקים ("ספקי השירות/ים") המעוניינים להציע ולגייס עובדים, וכן מאפשרת גישה ללקוח ו/או למשתמש עסקי למערכת הניהול (כהגדרתה להלן). האפליקציה מרכזת את רוב סוגי העבודות המוצעות ברחבי העולם. האפליקציה מופעלת על ידי חברת מקס ג'וב וזמינה בחנות האפליקציות Google Play וב- Apple store (להלן: "חנויות האפליקציות"), ומציגה ברשת האינטרנט מידע אודותיה ואודות מוצריה וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן.

(ב) עצם הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים מטה ("תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים בה.

(ג) תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש/ת, באפליקציה, לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

(ד) בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, יגברו תנאי שימוש אלה.

(ה) בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) או אנדרואיד ("המכשיר הנייד"), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך (למכשיר תוצרת Apple- : App Store Terms of Service, ולמכשיר הנתמך במערכת אנדרואיד: Google Play Terms of Service ) (להלן: ה"רישיון").

(ו) ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר נייד או מחשב אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למכשיר הנייד או למחשב אשר ברשותך.

(ז) יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.חסימת גישתך לאפליקציה עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה או בצד שלישי כלשהו. אנו נהיה רשאים למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האפליקציה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר.
אם נחסמה גישתך לאפליקציה, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

שימוש באפליצקציה

(א) הנך רשאי/ת לעשות באפליקציה שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באפליקציה. אינך רשאי/ת לעשות שימוש מסחרי באפליקציה, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שתופיע במסכי האפליקציה.

(ב) אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באפליקציה מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותה.

(ג) במסגרת השימוש באפליקציה עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: 1. שימוש לא חוקי או לא מורשה באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; 2. כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים באפליקציה ו/או בזכויותיהם; 3. פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האופן שבו היא פועלת; 4. יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האפליקציה; 5. פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; 6. פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציהוהשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; 7. כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה ו/או בשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה ו/או בשירותים; 8. העברה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים של כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על ת הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; 9. העברה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים של מסר פרסומי (Spam); 10. לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באפליקציה אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה; וכן 11. להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

(ד) לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם. מערכת היחסים בין המשתמש לספקי השירותיםעל אף היות החברה גורם מתווך בלבד בין המשתמש לספקי השירותים, הנך מתחייב\ת להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לרכביהם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך השימוש בשירותים ו/או ברכביהם של ספקי השירותים.

(ה) ההרשמה לאפליקציה נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה למשתמשים לצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. ככל שהחברה תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או בשירותים המסופקים דרך האפליקציה, תתפרסם על כך הודעה באפליקציה. בכל מקרה לא נגבה כל תשלום ממך ללא הסכמתך המפורשת לכך.

(ו) על מנת להשתמש באפליקציה יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש/י למסור מידע אישי שלך, לדוגמא, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. יתכן ורישומך לאפליקציה ולחשבון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האפליקציה. אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה אך דע/י לך כי לא תוכל/י לעשות שימוש באפליקציה ובחשבון הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לחשבון ו/או לאפליקציה יישמרו במאגר המידע של האפליקציה.

(ז) שימוש האפליקציה בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה ועל עדכון האפליקציה בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

(ח) את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באפליקציה ; (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד שלך או במסגרת החשבון; (3) השימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן בסעיף זה: "גניבת המכשיר"). אינך רשאי/ת להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי האפליקציה ו/או החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגע לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@maxjob.xyz. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי/ת לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה.

מדיניות הפרטיות

(א) החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים.

(ב) הדרך העיקרית לפיה החברה מזהה משתמשים במערכת הינה באמצעות הורדת האפליקציה למכשיר הנייד שלהם. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש/ת. אנחנו מפצירים במשתמשים לשמור להגן על המכשיר הנייד שלהן באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת לשמור על פרטיותם ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה.

(ג) מידע – כל מידע ו/אונתונים שמסרת, העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה.

(ד) המידע יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האפליקציה, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה וייחשב כחלק מהמידע כאמור לעיל.

(ה) המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר המידע").
בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

(ו) החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה.

(ז) החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). עת נרשמת לאפליקציה, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.

(ח) החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, לשיפור מבנה האפליקציהוכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האפליקציה, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האפליקציה באופן אישי.

(ט) החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצד שלישי

(א) החברה תהיה רשאית להעביר את המידע שמסרת לצד שלישי לרבות לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
כמו כן, במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
אם תבצע/י באפליקציה ו/או באמצעותה פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם;

(ב) אם החברה תמכור את פעילות האפליקציה ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

(ג) החברה עשויה להעביר מידע, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באפליקציה, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

(ד) אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע בהתאם לדרישות החוק.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאפליקציה, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.

הודעות Push

החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה ("הודעות ה-Push") שהיא שיטה המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה (Apple או אנדרואיד, לפי העניין). במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.
הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:support@maxjob.xyz. לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, החברה תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

קניין רוחני

(א) כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

(ב) הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
בעת שימושך באפליקציה, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלו ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים ("תקופת ההסכם").
במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה:support@maxjob.xyz. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.
במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נשתדל להודיע לך בדואר אלקטרוני על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקףמייד עם חסימת גישתך לאפליקציה.בסיום תקופת ההסכם, הינך נדרש/ת להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

הגבלת אחריות

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע"י צדדים שלישיים, לרבות המפרסמים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של המפרסמים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה והשירותים המוצעים בה בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בה.
החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות המפרסמים), רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה להתקשרות בין הצדדים כאמור.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה. המשך שימושך באפליקציה ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה הנו הדין הישראלי בלבד.

פנייה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: support@maxjob.xyz.